Algemene voorwaarden

A. Algemeen

1. Laatste update: 12 maart 2024. Elke update vernietigt automatisch de voorwaarden geldend in de vorige versies.

2. De voorwaarden hieronder gelden voor het privégebruik van onze zaal “Heerlijk in de schuur” gelegen te Spelonckvaart 64A, 9180 Moerbeke-Waas. Vragen en/of bedenkingen bij deze voorwaarden dienen schriftelijk te gebeuren via voorvermeld adres of via mail: sarah@heerlijkindeschuur.be

3. Bij de definitieve reservatie en bij het betalen van voorschot/waarborg worden de algemene voorwaarden automatisch aanvaard.

4. De zaal wordt enkel verhuurd aan meerderjarigen in het bezit van identiteitspapieren, een kopij hiervan dient voorzien te worden bij reservatie.

5. Het is “Heerlijk in de schuur” toegestaan de reservering kosteloos te annuleren zonder dat deze zichzelf hiervoor dient te verantwoorden.


B. Rookverbod

1. Sinds 1 juli 2011 schrijft de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming voor werknemers tegen tabaksrook voor dat alle horecazaken in ons land (restaurants, tearooms en tavernes, cafés, discotheken, casino’s, …) rookvrij moeten zijn. Het rookverbod is permanent van kracht, ook tijdens privéfeesten en buiten de openingsuren. Het is dus ten strengste verboden te roken in de schuur en het bakhuis ook wanneer deze ruimtes voor een privé-activiteit worden gehuurd.

2. Personen die weigeren om het rookverbod na te leven, riskeren een boete. Zowel de roker(s) zelf als de uitbater van de openbare ruimte kunnen beboet worden bij een controle. De boetes gaan tot 6.000 euro.

3. De federale overheid controleert de naleving van dit verbod. De gebruikers dragen bij het huren van deze zaal de verantwoordelijkheid als tijdelijk uitbater in het kader van deze controles.


C. Schade

1. De schuur en het bakhuis worden beschouwd als zijnde in perfecte staat. Als de gebruiker opmerkingen heeft, zal hij deze schriftelijk moeten bekendmaken op het moment van de terbeschikkingstelling van de locatie en moeten deze aanvaard worden door “Heerlijk in de schuur”.

2. “Heerlijk in de schuur” neemt geen verantwoordelijkheid wegens beschadiging, verlies, diefstal of brand van persoonlijke zaken. Door de gebruikers zal geen enkel verhaal kunnen uitgeoefend worden ten opzichte van “Heerlijk in de schuur”.

3. De gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle mogelijke schade, die door hen of door deelnemers of bezoekers aan door hen georganiseerde manifestaties aan de zalen, aanhorigheden en de aan hen toevertrouwde uitrusting worden toegebracht. Deze schade zal door de gebruikers onmiddellijk op eerste verzoek integraal betaald worden.

4. “Heerlijk in de schuur” kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het om het even welke schade van lichamelijke of stoffelijke aard naar aanleiding van de toegestane activiteit of van het toegestane gebruik van lokalen en/of uitrusting.

5. Na afloop wordt eventuele schade aan de gebouwen en al het gebruikte materiaal in koste gebracht via een schadebeding. Eventuele vastgestelde schade dient meteen gemeld te worden aan de eigenaars van “Heerlijk in de schuur”.

6. De gebruiker is verplicht een brandverzekering en een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid af te sluiten voor de gehele duur van het gebruik van de gebouwen van Heerlijk in de schuur. De gebruiker dient voor het gebruik van de gebouwen van Heerlijk in de schuur het bewijs voor te leggen van de verzekering, de polis of de betaling van de premies, waarin de gevraagde verantwoordelijkheden kunnen worden aangetoond.

7. De gebruikers mogen geen andere bestemming geven aan de schuur en het bakhuis dan die waarvoor de verhuring werd toegestaan. Het onderverhuren van de schuur en het bakhuis is ten strengste verboden.

8. De gebruikers dienen zich te houden aan de voorgeschreven wetten van openbare orde.

9. Na afloop zorgt “Heerlijk in de schuur” voor de schoonmaak van de ruimte. De gebruikers zorgen voor verwijdering van het afval van hun evenement. Als dit niet gebeurt worden eventuele kosten voor een afvalcontainer voor gemengd afval aangerekend.

10. Er mag geen afval/materiaal dat niet kan worden opgehaald met de vuilniswagen, worden achtergelaten door de gebruikers na afloop van het gebruik. Alle kosten verbonden aan het achterlaten van zulk afval zullen worden aangerekend aan de gebruiker.


D. Brandveiligheid

1. De maximumcapaciteit inzake brandveiligheid is vastgesteld op 49 personen.

2. Alle in- en uitgangen naar de gebouwen moeten op elk ogenblik vrij zijn.

3. Elke vorm van decoratie dient op voorhand met “Heerlijk in de schuur” besproken te worden. Er mogen geen duimspijkers en/of nagels gebruikt worden. Er mag geen decoratie bevestigd worden aan het plafond. Het gebruik van: kaarsen, confetti, brandbare papieren tafellakens/lopers, warmte uitstralende toestellen, haarden, fakkels, indoor/outdoor vuurwerk, wierook en/of elke vorm van decoratie waarbij vuur te pas komt is ten strengste verboden.

4. Bij vaststelling van inbreuken moet u zo snel mogelijk de eigenaars van “Heerlijk in de schuur” op de hoogte stellen, zij zullen de situatie beoordelen en de nodige stappen ondernemen.

5. “Heerlijk in de schuur” is verzekerd voor brandschade. Indien een extra verzekering nodig is voor het materiaal van de gebruikers dienen deze dit op voorhand te melden aan “Heerlijk in de schuur” en deze verzekering op eigen verantwoordelijkheid aan te gaan.

6. Elke inbreuk of poging tot inbreuk op bovenstaande vermeldingen inzake brandveiligheid zal resulteren in de onmiddellijke stopzetting van de activiteit. De huurprijs, voorschotten en het verbruik zal ook bij stopzetting opeisbaar zijn.


E. Commerciële activiteiten

1. In regel mogen de gebruikers geen commerciële activiteiten waarvoor inkom gevraagd wordt houden. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden maar moeten zonder verwijl voorgelegd worden bij de reservatie en/of het nemen van een optie.

2. Activiteiten mogen geen belemmering vormen voor het cliënteel van “Heerlijk in de schuur”.

3. Er mag geen vergoeding gevraagd worden voor het gebruik van de toiletten door de gebruikers.


F. Huurbedrag / waarborg

1. Bij het verhuren van de schuur wordt een hoofdverantwoordelijke aangesteld, dit dient een natuurlijk persoon te zijn.

2. De huurprijs is afhankelijk van de aard van de activiteit.

3. De huurprijs is inclusief schoonmaak.

4. Gebruik maken van externe catering kan enkel in overleg met en na toestemming van de eigenaars van “Heerlijk in de schuur”. Bij gebruik van de keuken van “Heerlijk in de schuur” wordt een supplement gerekend van € 100,00 (incl. BTW).

5. Wij vragen dat het aantal personen dat aanwezig zal zijn op de activiteit ten laatste 7 kalenderdagen voor de datum van de activiteit wordt meegedeeld. Dit aantal zal in aanmerking komen voor de betaling. Genodigden die niet opdagen op de dag van de activiteit worden eveneens verrekend (kostprijs zoals vermeld op de offerte).

6. De offerte is berekend op minimum 20 volwassenen. Indien minder wordt er een supplement gerekend van 10 % op het totale bedrag.

7. Er wordt contractueel een minimumomzet vastgesteld. Deze minimumomzet is gebaseerd op basis van de drankprijzen die gehanteerd worden binnen “Heerlijk in de schuur”. De gebruikers kennen deze prijzen bij reservatie.

8. De vereiste minimum omzet bedraagt: € 1000,00 (incl. BTW).

9. Indien deze minimumomzet niet wordt behaald zal aan de gebruikers het verschil gevraagd worden na afloop van de activiteit. Deze dient contant of via bancontact voldaan te worden ter plaatse.

10. De huur van overig materiaal is niet inbegrepen in de huurprijs.

11. Het nemen van een optie wordt toegelaten ten laatste 1 maand voor de vastgestelde datum en mag maximum een beloop van 1 week hebben.

12. Bij reservatie wordt een voorschot/waarborg van € 500,00 (incl. BTW) gevraagd. Deze dient contant of via bankoverschrijving te gebeuren.

13. Iedere annulering moet per e-mail gebeuren en is pas rechtsgeldig na bevestigingsmail van ons. Bij annuleringen binnen een termijn van 3 maand voor het feest, en indien de zaal kan verhuurd worden aan een derde partij, wordt het verworven voorschot volledig terugbetaald. Zoniet dan blijft dit voorschot verworven voor Heerlijk in de schuur. Indien de annulering gebeurt in een periode van 1 maand voor het voorziene evenement, blijft het betaalde voorschot verworven voor Heerlijk in de schuur.


G. Muziek

1. Er mag geen live muziek gespeeld worden tenzij hiervoor uitdrukkelijk de toelating is gevraagd voor de aanvang van de activiteit.

2. De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de nodige vergunningen en toelatingen zoals Sabam, billijke vergoeding, … “Heerlijk in de schuur” is volledig vrijgesteld van de verantwoordelijkheid hiervoor.

3. Elektronisch versterkte muziek (zoals een discobar of een optreden met micro en versterker) is niet toegestaan. Overtredingen op dit verbod zullen bestraft worden volgens de bepalingen opgenomen in het Strafwetboek en leiden tot een uitsluiting van ieder volgend gebruik.

4. Het geluidsniveau van de muziek mag 85 dB (A) niet overschrijden op eender welke plaats in de inrichting waar normaal personen aanwezig kunnen zijn. De gebruikers zijn verantwoordelijk voor de naleving hiervan.

5. Bij vaststelling van geluidsoverlast door de politie zal de gebruiker hiervan de verantwoordelijkheid dragen.


H. Overige

1. Affiches, aanwijzingen en/of informatieborden mogen enkel gehangen worden mits toelating van “Heerlijk in de schuur”.

2. Alle dranken moeten afgenomen worden van “Heerlijk in de schuur”. Indien een inbreuk wordt vastgesteld door organisatie of bezoekers zal deze drank, geopend of ongeopend, in beslag genomen worden.

3. Het is de gebruiker strikt verboden om welke overlast dan ook te veroorzaken voor de omwonenden dit zowel voor, tijdens of na het gebruik van de zaal. Wij citeren in niet beperkende zin o.a. geluidsoverlast, verkeershinder, …

4. Volgende activiteiten mogen onder geen enkele voorwaarde gehouden worden: studentendopen, studentencantussen, activiteiten die vallen onder de wet van 15 juli 1960, gewijzigd door de wet van 9 juli 1973 betreffende de zedelijke bescherming van de jeugd, activiteiten en/of fuiven die racistisch, anarchistisch en/of discriminerend van aard zijn of die dergelijke denkpatronen stimuleren, activiteiten die aanzetten tot het gebruik van verboden middelen.

5. Indien een persoon of organisatie boekt onder een valse naam of voorwendsel heeft de verhuurder het recht de manifestatie niet te laten doorgaan zonder terugbetaling van de waarborg.

6. “Heerlijk in de schuur” en alle officiële instanties hebben op elk ogenblik toegang tot de activiteit.

7. Wanneer de organisatie wordt gevraagd om de activiteit te stoppen omdat “Heerlijk in de schuur” gaat sluiten dienen zij mee in te staan voor de ontruiming van de zaal. “Heerlijk in de schuur” heeft het recht te sluiten vanaf 22.00u, de beslissing hieromtrent van de eigenaars of personeel dient gerespecteerd te worden.

8. De schuur is een half uur voor de eigenlijke start van de activiteit beschikbaar. Indien hierop een uitzondering nodig is dient deze aangevraagd te worden bij de reservatie.

9. De eigenaars van “Heerlijk in de schuur” zijn niet verantwoordelijk voor het zoekraken van voorwerpen in en rond de schuur, alsook voor gebeurlijke ongevallen in tuin, op de parking en in de zaal.

10. Gezelschapsdieren zijn niet toegelaten op de terreinen en in de gebouwen van “Heerlijk in de schuur” . Wij verwijzen hiervoor naar http://www.afsca.be/consumenten/dagelijksleven/restaurant/huisdier/.

Deze overeenkomst valt volledig onder de Belgische wetgeving. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waaronder “Heerlijk in de schuur” valt, zijn bevoegd voor geschillen tussen de partijen.

De fysieke persoon die het contract tekent in naam van de gebruiker, als deze laatste een vereniging of maatschappij is, verklaart zich persoonlijk borg te stellen voor de gehele uitvoering van deze overeenkomst en geeft ook, in hoeverre dit nodig zou zijn, zijn solidaire borg voor de perfecte uitvoering van de verplichtingen van de gebruiker.

Dit document maakt vast deel uit van het contract verbonden aan eender welke verhuring van de schuur en het bakhuis van “Heerlijk in de schuur”. De gebruikers verbinden zich ertoe de voorwaarden hierboven aangehaald te lezen en te respecteren, en bevestigen dat ze deze ontvangen hebben.